Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

5 let záruka na baterie firmy Schock

Vzhledem k naprosté důvěře společnosi Schock ke svým bateriím, nabízi od 1. 1. 2018 možnost prodloužení zákonem stanovené dvouleté záruční lhůty. Každou kuchyňskou baterii SCHOCK osazenou společně s ochranným systémem SF-100 lze online zaregistrovat k prodloužení záruky na pět let. 

Podmínky prodloužené záruky:

Společnost Schock GmbH, Hofbauerstraße 1, 94209 Regen/Bayern, vedená v obchodním rejstříku rejstříkového soudu Deggendorf pod spisovou značkou HR B 2950 (dále jen "Schock") poskytuje spotřebitelům nad rámec k odpovědnosti prodejce za vady záruku za jakost uplatnitelnou při dodržení níže popsaných podmínek.

Za předpokladu užívání obvyklým způsobem garantuje společnost Schock coby výrobce časově omezenou bezchybnou funkčnost jí dodaných kuchyňských baterií SCHOCK.

Spotřebitelem je ve smyslu této záruky fyzická osoba, jež je majitelem kuchyňské armatury SHOCK, kterou nepořídíla za účelem dalšího prodeje nebo instalace u třetí osoby v rámci své podnikatelské činnosti.

Prvouživatel je spotřebitel, který produkt zakoupil jako první, a to od společnosti Schock, obchodníka nebo jiné fyzické či právnické osoby, která prodává nebo instaluje kuchyňské baterie SCHOCK v rámci vlastní obchodní nebo samostatné výdělečné činnosti.

Při dodržení následujících podmínek poskytuje Schock záruku, že kuchyňská baterie SCHOCK, nabízí-li ji společnost Schock v České Republice, si při obvyklém užívání zachová po stanovenou dobu záruky obvyklé vlastnosti. V případě, že kuchyňská baterie SCHOCK během doby záruky vykáže funkční vady, provede společnost Schock pro prvouživatele v souladu s těmito podmínkami dle vlastního uvážení bezúplatnou opravu výrobku nebo bezúplatnou výměnu za stejnou nebo obdobnou kuchyňskou baterii SCHOCK.

Doba záruky:
Doba záruky je pět 5 let a počíná dnem pořízení prvouživatelem. Při reklamaci předložtě předmětnou kuchyňskou baterii SCHOCK spolešně s dokladem o koupi prodejci. Po uplynutí dvou 2 let se pro dohodnutí postupu vyřízení záruky obraťte přímo na společnost Schock. Vadu nahlašte na následující emailovou adresu: service(at)schock(dot)de


Předpoklady pro záruku jakosti:
Záruka za jakost předpokládá její přijetí písemnou formou ze strany spotřebilele vůči společnosti Schock. To učiní následovně:

a) zaregistrováním se během šesti 6 měsíců od data nákupu na domovské stránce společ-nosti Schock dostupné pod odkazem www.schockcz.cz/Prodloužení záruky a

b) předložením originálního dokladu o zakoupení kuchyňské baterie SCHOCK kryté zárukou.


Rozsah záruky:
Záruka platí pro kuchyňské baterie SCHOCK zakoupené prvouživatelem od 1. 1. 2018 v České Republice, a osazené a užívané společně s ochranným systémem SCHOCK SF-100 (obj. č. 629883), přičemž určující je datum dokladu o prodeji. Společnost Schock garantuje spotřebitelům, že kuchyňské armatury SCHOCK nemají materiálové, výrobní a konstrukční vady. Rozhodující je v tomto případě stav znalostí a technologie v době výroby. Společnosti Schock musí v době uplatnění záruky již být známa příčina vady, která škodu způsobila. Záruka zahrnuje bezvadnost funkce a materiálů/povrchů kuchyňských baterií SCHOCK (netěsné či kapající baterie; u spršky: přenastavení; páka odpadává resp. nedrží; vady povrchu nebo odlupování barvy baterie; baterie není stabilní).


Výluky ze záruky:
Záruka nekryje jakékoliv spotřební díly (např. těsnění, spotřební materiály jako filtry nebo perlátory) ani změny z důvodu běžného postupného opotřebení kuchyňské baterie SCHOCK. Škody vzniklé usazováním vodního kamene, chybného provozu či obsluhy, poškození chemikáliemi a čisticími prostředky jsou taktéž ze záruky vyloučeny.

Tato záruka dále platí pouze pokud

spotřebitel písemně oznámí uplatňovanou vadu prodejci, respektive po dvou 2 letech od data nákupu společnosti Schock (v tom případě lze i emailem na service@schock.de), do dvou měsíců od zjištění či rozpoznání dané vady. Pro dodržení lhůty je určující doručení oznámení prodejci ze strany prvouživatele dané kuchyňské baterie SCHOCK nebo, po lhůtě dvou 2 let, společnosti Schock,
kuchyňská baterie SCHOCK byla užívána k určenému účelu a od jejího osazení vždy výhradně s filtrem částic „SF 100“,
na kuchyňské baterii SCHOCK nebyly provedené žádné neautorizované nadstavby, přestavby či jiné úpravy a baterie nebyla rozmontována,
kuchyňská baterie SCHOCK byla nainstalována, udržována a ošetřována v souladu s pokyny společnosti Schock,
kuchyňská baterie SCHOCK nevykazuje chemické či mechanické vlivy na jejím povrchu, které vznikly neúměrným užíváním, například použitím nesprávných čisticích a uklízecích prostředků či předmětů s ostrými hranami. Takto vzniklé vady záruka nepokrývá.
kuchyňská baterie SCHOCK nebyla zakoupena coby zboží druhé kategorie nebo vzorek,
kuchyňská baterie SCHOCK nebyla zakoupena v rámci podnikového prodeje (dle dokladu o koupi), záruka nekryje škody způsobené třetími stranami nebo událostí vyšší moci dle Občanského zákoníku (včetně škod způsobených vodou či ohněm).

Ostatní záruční podmínky:
Dojde-li společnost Schock během prověřování kuchyňské baterie SCHOCK k závěru, že na uplatňované vady se záruka nevztahuje, ponese náklady vzniklé v souvislosti s posuzováním spotřebitel.

Za náklady a rizika spojená s přepravou společnost Schock neodpovídá.

Nárok na záruku platí pouze při předložení předmětné kuchyňské baterie SCHOCK a prokázání, že nárok na uplatnění záruky vznikl v době její platnosti, tedy zejména předložením dokladu o koupi. Proto se doporučuje uschovat doklad o koupi nejméně po dobu platnosti záruky.

Tato záruka se vztahuje výhradně na kuchyňské baterie SCHOCK zakoupené v ČR nebo Spolkové Republice Německo („oblast platnosti záruky“) od obchodního zástupce společnosti Schock provozujícího činnost v těchto zemích, a dále osazené a užívané výhradně v této oblasti platnosti. Kuchyňské baterie SCHOCK, které byly zakoupeny v oblasti platnosti z jiných zdrojů nebo nebyly po celou záruční dobu osazeny a užívány výhradně v oblasti platnosti, jsou ze záruky výslovně vyloučeny.

Plnění záruky:
Záruční plnění spočívá výhradně v opravě kuchyňské baterie SCHOCK nebo její výměně za stejnou či obdobnou kuchyňskou baterii SCHOCK ze strany a dle uvážení společnosti Schock, a to v případě, že v záruční době nastane vada funkčnosti. Společnost Schock si vyhrazuje právo přizpůsobit způsob plnění záruky současnému stavu technického pokroku. Náklady, náhrady, poštovné a podobné položky vzniklé spotřebiteli uhrazeny nebudou. Obdobně nebudou kompenzovány náklady na montáž, demontáž a dopravu. Záruka nezahrnuje náhradu škod z přerušení provozu, ušlého zisku nebo druhotných škod. Nárok na náhradu druhotných škod nebo z odpovědnosti za vady se řídí výhradně platnými zákonnými ustanoveními.