5 let záruky na celý spotřebič AEG Mastery

  • Kupte si v období 1. 7. 2016 do 31. 12. 2020 u prodejců domácích spotřebičů značky AEG v České republice některý z výrobků zapojených do akce (jejich výčet naleznete v této kategorii).
  • Spotřebič nejpozději do tří měsíců od zakoupení zaregistrujte v registračním formuláři AEG.
  • A získejte tak certifikát prodloužené pětileté záruky.

Probíhá načítání komponenty
Předem plněná pračka AEG ProSteam L7FBE68SC
- 10 %
Akce
Doprava zdarma
Česká distribuce
C

Předem plněná pračka AEG ProSteam L7FBE68SC

18 224 Kč 16 490 Kč
13 628,10 Kč bez DPH
Skladem
Zaregistrujte spotřebič a získejte tak certifikát prodloužené pětileté záruk...
Sušička s tepelným čerpadlem AEG AbsoluteCare® T8DEG48SC
- 10 %
Akce
Doprava zdarma
Česká distribuce
A++

Sušička s tepelným čerpadlem AEG AbsoluteCare® T8DEG48SC

18 812 Kč 16 990 Kč
14 041,32 Kč bez DPH
Na dotaz
Zaregistrujte spotřebič a získejte tak certifikát prodloužené pětileté záruk...
Indukční varná deska AEG Mastery IKE64471FB
- 8 %
Akce
Doprava zdarma
Česká distribuce

Indukční varná deska AEG Mastery IKE64471FB

21 165 Kč 19 490 Kč
16 107,44 Kč bez DPH
Na dotaz
Zaregistrujte spotřebič a získejte tak certifikát prodloužené pětileté záruky -&...
Indukční varná deska AEG Mastery IKE84471XB
Doprava zdarma
Česká distribuce

Indukční varná deska AEG Mastery IKE84471XB

20 490 Kč
16 933,88 Kč bez DPH
Na dotaz
Zakupte kombinaci spotřebičů AEG z odkazu zde  a p...
Indukční varná deska AEG Mastery IKE85471FB
Doprava zdarma
Česká distribuce

Indukční varná deska AEG Mastery IKE85471FB

21 990 Kč
18 173,55 Kč bez DPH
Na dotaz
Zakupte kombinaci spotřebičů AEG z odkazu zde  a p...
Sušička AEG FiberPro T9DBA68SC
- 12 %
Akce
Doprava zdarma
Česká distribuce
A+++

Sušička AEG FiberPro T9DBA68SC

29 400 Kč 25 990 Kč
21 479,34 Kč bez DPH
Na dotaz
Zaregistrujte spotřebič na stránkách výrobce a získejte certi...
Parní trouba AEG Mastery BSK999330M
Doprava zdarma
Česká distribuce
A++

Parní trouba AEG Mastery BSK999330M

46 490 Kč
38 421,49 Kč bez DPH
Na dotaz
Zaregistrujte spotřebič a získejte tak certifikát prodloužené pětileté záruk...

Podmínky Prodloužené Záruky (dále také jen „PPZ“):
1. Prodloužená Záruka je poskytována spotřebitelům, kteří: (a) zakoupili domácí spotřebič
značky AEG v době od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2020 jako nový výrobek bez jakékoli slevy, a to u prodejce domácích spotřebičů značky AEG v České republice nebo ve Slovenské republice, (b) řádně a na základě správných, úplných a pravdivých údajů se jako uživatelé takového domácího spotřebiče zaregistrovali na webové stránce www.aeg.cz pro Českou republiku, nebo www.aeg.sk pro Slovenskou republiku nejpozději do tří měsíců od jeho zakoupení a (c) obdrželi na základě této své registrace CERTIFIKÁT PRODLOUŽENÉ PĚTILETÉ ZÁRUKY.
2. Prodlouženou Záruku lze poskytnout pouze spotřebiteli (nikoli tedy jiným konečným
kupujícím).
3. Zakoupený domácí spotřebič značky AEG musí být dovezen, resp. distribuován, autorizovanému prodejci společností ELECTROLUX, s.r.o., nebo Electrolux Slovakia s.r.o.
4. Prodloužená pětiletá záruka je smluvní zárukou poskytovanou výlučně spotřebiteli a spočívá v prodloužení dvouleté smluvní záruky (která vyplývá z platných Záručních podmínek
společnosti ELECTROLUX, s.r.o., resp. Electrolux Slovakia s.r.o.) o další, bezprostředně
navazující tříletou smluvní záruku specifikovanou těmito PPZ.
5. Takto vymezená další smluvní záruční doba v trvání tří let nemůže být žádným způsobem
prodloužena, nedochází k žádnému jejímu stavení a na její nepřetržitý běh nemají vliv žádné
vady domácího spotřebiče, jejich reklamace, vyřizování těchto reklamací, doba záručních
oprav, výměna součásti výrobku nebo použití náhradního dílu ani žádné jiné okolnosti.
6. V rámci poskytnuté Prodloužené Záruky má spotřebitel právo pouze na bezplatnou záruční
opravu opravitelných vad, které se vyskytnou v jejím průběhu. Reklamovat a uplatnit toto své
právo musí spotřebitel vždy neprodleně po zjištění vady v nejbližším Autorizovaném servisním středisku. Aktuální seznam Autorizovaných servisních středisek je obsažen na webové stránce http://servicepartners.elux.cz pro Českou republiku a na webové stránce http://sk.electroluxservice.eu pro Slovenskou republiku. (Všechny součásti a díly domácího spotřebiče, vyměněné při těchto záručních opravách, se přitom stávají majetkem poskytovatele Prodloužené Záruky.)
7. Spotřebitel nemá na základě poskytnuté Prodloužené Záruky ani v souvislosti s ní žádné jiné právo z odpovědnosti za vady, právo na náhradu žádných nákladů ani žádné jiné právo, nárok nebo pohledávku vůči poskytovateli Prodloužené Záruky, prodejci, výrobci, dovozci,
distributorovi ani komukoli jinému.
8. Poskytnutá Prodloužená Záruka se nevztahuje na poškození, opotřebení, vady a jiné
nedostatky domácích spotřebičů, vyloučené ze Záruky v platných Záručních podmínkách
společnosti ELECTROLUX, s.r.o., resp. Electrolux Slovakia s.r.o., a dále na: (A) povrchové
vady, (B) vady elektronických řídících prvků, (C) vady software a (D) poškození, opotřebení,
vady a jiné nedostatky způsobené (byť i jen zčásti) použitím nevhodného čisticího nebo jiného obdobného prostředku či náplně, nedodržením Návodu k obsluze anebo montážních pokynů nebo zanedbáním řádné údržby.
9. Lhůty pro vyřizování reklamací a provádění bezplatných záručních oprav v rámci poskytnuté smluvní Prodloužené Záruky závisejí pouze na dohodě reklamujícího spotřebitele a Autorizovaného servisního střediska, u něhož spotřebitel podal reklamaci.
10. Prodlouženou Záruku lze poskytnout jen na vybrané pračky a sušičky značky AEG
11. Prodloužená Záruka je poskytována toliko spotřebiteli, který jako konečný kupující
zakoupil odpovídající domácí spotřebič značky AEG (bod 10. PPZ), u autorizovaného prodejce a řádně se zaregistroval podle bodu 2 písm. (b) PPZ. Žádným způsobem tedy nepřechází ani nemůže být převedena na jakoukoli jinou osobu.
12. Prodloužená Záruka platí pouze při splnění všech podmínek stanovených v PPZ. Není-li
kterékoli z nich splněna nebo přestane-li být splňována, Prodloužená Záruka (včetně všech z ní vyplývajících uplatněných či neuplatněných práv, nároků a pohledávek) zaniká, a to i tehdy,
byla-li již spotřebiteli poskytnuta.
13. Pokud nejsou všechny tyto podmínky splňovány, je spotřebitel povinen obdržený
CERTIFIKÁT PRODLOUŽENÉ PĚTILETÉ ZÁRUKY neprodleně vrátit poskytovateli
Prodloužené Záruky. Může tak učinit buď jeho zasláním přímo na adresu tohoto poskytovatele: pro Českou republiku - ELECTROLUX, s.r.o., Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4, pro Slovenskou republiku Electrolux Slovakia s.r.o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, nebo prostřednictvím kteréhokoli Autorizovaného servisního střediska.
14. Podmínkou pro uplatnění práva spotřebitele z Prodloužené Záruky (bod 6. PPZ) je, že
domácí spotřebič byl vždy opravován jedině v Autorizovaných servisních střediscích.
15. Při reklamaci a uplatnění každého práva z Prodloužené Záruky musí spotřebitel předložit:
(a) originál řádného dokladu o zakoupení reklamovaného domácího spotřebiče, (b) originál
CERTIFIKÁTU PRODLOUŽENÉ PĚTILETÉ ZÁRUKY a (c) všechny dosavadní Opravné
listy týkající se reklamovaného domácího spotřebiče. Nepředloží-li spotřebitel kterýkoli
z těchto dokladů, nemůže mu být reklamace uznána, ani provedena bezplatná záruční oprava (bod 6. PPZ).
16. Poskytnutím Prodloužené Záruky nejsou dotčena zákonná práva spotřebitele, vyplývající
z kogentních ustanovení platných obecně závazných právních předpisů, která se váží ke koupi domácího spotřebiče, ani Záruka plynoucí z platných Záručních podmínek společnosti
ELECTROLUX, s.r.o., resp. Electrolux Slovakia s.r.o.
17. Prodloužená Záruka platí pouze na území České republiky a Slovenské republiky.
18. Nevyplývá-li z PPZ jinak, řídí se právní vztahy související s poskytnutou Prodlouženou
Zárukou platnými Záručními podmínkami společnosti ELECTROLUX, s.r.o., resp. Electrolux
Slovakia s.r.o.
19. Jakékoli bližší informace o Prodloužené Záruce nebo o PPZ poskytnou:
pro Českou republiku: (a) zákaznické centrum společnosti ELECTROLUX, s.r.o. a to buď na telefonu: 261 302 261, nebo na e-mailové adrese: zakaznicke.centrum@electrolux.com či (b) bezplatná telefonní INFOLINKA společnosti 800 302 111 pro Slovenskou republiku: (a) zákaznické centrum společnosti Electrolux Slovakia s.r.o. a to buď na telefonu: 032 7441294 nebo na e-mailové adrese: zakaznicke.centrum@electrolux.sk