Kupte lednici Beko NeoFrost™ a vyhrajte zájezd do Barcelony nebo další ceny!

23.05.2019 09:20 Novinky

Pokud u nás zakoupíte v období od 15. 5. 2019 do 31. 8. 2019 lednici Beko NeoFrost™ a do 14 dnů od koupě ji zaregistrujete na beko.cz/soutez, můžete vyhrát první cenu, zájezd do Barcelony až pro 4 osoby nebo jeden ze spotřebičů Beko. Kompletní podmínky soutěže najdete níže.

Kompletní přehled soutěžních produktů naleznete >>zde<<

Registrací do soutěže můžete vyhrát:

 • Zájezd do Barcelony pro rodinu (4 osoby) na 7 dní s plnou penzí a návštěvou fotbalového zápasu FC Barcelona
 • Skvělou sušičku Beko DH 8544 CSFRX
 • Automatický kávovar Beko CEG 5311 X
 • 5x vakuový mixér Beko TBV 8104 X
 • 10x tyčový mixér Beko HBS 7750 X

Jak na to?

 • Zakupte lednici Beko NeoFrost™ z kategorie zde.
 • Zaregistrujte lednici do 14 dnů.
 • Vydržte do slosování výherců, které proběhne do 14 dnů od uzavření soutěže.

Podmínky soutěže

 • Akce BEKO „Kupte lednici a vyhrajte zájezd do Barcelony“ (dále jen akce) je určena výhradně pro konečné spotřebitele a vztahuje se pouze na nákup lednice Beko NeoFrost™ zakoupené v České nebo Slovenské republice u maloobchodního prodejce uvedeného na stránkách https://www.bekocr.cz/kde-koupite v termínu od 15. 5. 2019 do 31. 8. 2019 včetněRegistrace daných nákupů je možná do 14. 9. 2019 včetně. Losování výherců proběhne do 14 dnů od uzavření soutěže. Přehled cen je uveřejněný na stránkách akce https://www.bekocr.cz/soutez.
 • Provozovatelem akce je společnost BEKO SPÓLKA AKCYJNA, organizační složka,Bucharova 1423/6, Praha 5. Organizátorem akce je společnost CreativeDreams s.r.o. Thámova 16, Praha 8.
 • Podmínkou účasti je zakoupení lednice Beko NeoFrost™ (dále jen produkt akce) u vybraných prodejců v České a Slovenské republice. Akce se nevztahuje na produkty zakoupené ve velkoobchodech, u distributorů a jiných prodejců, než uvedených na https://www.bekocr.cz/kde-koupite. Produkt akce musí být nový a originální produkt. Podmínky této akce nesplňují produkty zakoupené z druhé ruky, renovované či repasované produkty nebo produkty, které jsou padělané nebo jakkoli porušují práva na duševní vlastnictví společností skupiny BEKO. Produkty akce vrácené (bez prodlení) prodejci nebudou platné pro danou akci a účastníci, kteří si tyto produkty budou nárokovat, poruší pravidla akce. Pokud se společnost BEKO dozví o takovém zneužití, může proti případným účastníkům podniknout právní kroky.
 • Podmínkou účasti je doložení nákupu produktu originálem dokladu o prodeji. Datum nákupu musí být v období od 15. 5. 2019 do 31.8. 2019 včetně. Produkty zakoupené mimo toto období nebudou do akce zařazeny. Současně musí být splněna podmínka, že registrace na stránkách soutěže musí proběhnout do 14 dnů od zakoupení produktu. Datum zakoupení produktu je datum, který je uvedený na daňovém dokladu.
 • Zařazení do slosování o ceny je možné provést nejpozději do 14. 9. 2019 a je možné jej provést pouze pomocí webové stránky https://www.bekocr.cz/soutez nebo https://www.bekosk.sk/sutazvyplněním formuláře a nahráním kopie platné účtenky. Účastníci poté obdrží e-mail s potvrzením, že jejich požadavek byl přijat. Pokud jej účastník neobdrží do 24 hodin od odeslání žádosti nebo nemá přístup k počítači, měl by se obrátit na naši telefonickou podporu pro žádosti na čísle 800 350 333. Organizátor a Provozovatel akce nenese odpovědnost za zpožděné nebo neobdržené žádosti. Při registraci Účastník musí vyplnit zcela, pravdivě a úplně registrační formulář na webové stránce https://www.bekocr.cz/soutez, zejména datum zakoupení, produktové číslo, výrobní číslo, číslo prodejního dokladu, doklad o nákupu, název prodejce, město prodejce, jméno, příjmení, město, PSČ, telefon, e-mail a kontaktní adresu, na kterou bude chtít případnou výhru zaslat. Doklad o nákupu musí být skenem nebo fotografií daňového dokladu nebo faktury za nákup zboží, na kterém musí být zřetelné tyto údaje: Název prodejce, IČO, DIČ, adresa nebo název prodejny, název zboží, cena, datum prodeje. Pokud nebudou některé údaje čitelné, bude žádost zamítnuta. Účastník bude následně vyzván e-mailem k doplnění chybějících nebo nečitelných údajů. Pokud Účastník nedoplní požadované údaje do konce trvání registrace na akci, bude jeho žádost zamítnuta kvůli neúplnosti registrace a nesplnění pravidel akce, a Účastník tím ztrácí nárok být zařazen do slosování o ceny. Na pozdější dodání údajů nebude brán zřetel. Provozovatel není povinen zasílat více upozornění, a to ani v případě, že je zasílaný e-mail zachycen příjemcovým providerem jako spam, což Provozovatel nemá možnost žádným způsobem ověřit a zjistit.
 • Do slosování budou zařazeny všechny registrace, které splňují pravidla akce. Slosování bude probíhat formou notářského zápisu, a to do 14 dnů od ukončení akce, nejpozději však do 30. 9. 2019. Celkem bude vylosováno 25 účastníků akce, kde prvních 18 získá cenu dle pořadí, která je uvedena na stránkách akce. Dalších 7 vylosovaných účastníků jsou náhradníci, kteří získají cenu pouze v případě, že výherce se vzdá své výhry. Výsledky losování a vyhlášení výherců bude zveřejněno na stránkách akce https://www.bekocr.cz/soutez nejpozději do 14. 10. 2019. Všichni výherci budou kontaktováni emailem nebo telefonicky. Výherce má možnost vzdání se ceny. V tomto případě cenu získá vylosovaný náhradník.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout nárok na zařazení do slosování o ceny zejména z těchto důvodů:
 • zakoupený produkt není lednice Beko NeoFrost™,
 • nákup produktu neproběhl v daném termínu,
 • registrace nebyla provedena do 14 dnů od nákupu,
 • nárok byl přijat po 14. 9. 2019,
 • není možné z nahraného dokladu přečíst nebo ověřit model produktu, prodejce či datum zakoupení,
 • nárok na zařazení do slosování není v souladu s pravidly,
 • formulář nebyl vyplněn úplně nebo pravdivě,
 • sériové číslo produktu není platné,
 • účastník akce nemůže doložit nákup produktu originálem nebo kopií dokladu o nákupu
 • nákup produktu nebyl realizován u vybraného prodejce.
 • Účastník tímto bere na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo („Osobní údaje“) společnosti BEKO SPÓLKA AKCYJNA, organizační složka,Bucharova 1423/6, Praha 5, 158 00 IČO: 27371948, DIČ: CZ 61501484, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 52190, registrované na ÚOOÚ pod registračním číslem 00026931(„Správce“) za účelem provádění a vyhodnocení akce. Osobní údaje budou uchovány po dobu minimálně 2 let. Neposkytnutí osobních údajů pro výše uvedené účely bude mít za následek nemožnost účasti Účastníka v Akci.
 • Správce zpracovává poskytnuté Osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o ochraně osobních údajů“). Osobní údaje budou zpracovávány Správcem prostřednictvím Provozovatele akce, společnosti CreativeDreams s.r.o., se sídlem Thámova 137/16, Praha 8, 186 00, IČO: 27402690, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 110184, registrované na ÚOOÚ pod registračním číslem 00026532. Zpracování Osobních údajů probíhá automatizovaně prostřednictvím elektronického systému a také manuálně. Osobní údaje budou archivovány v kryptovaných elektronických souborech dle směrnice GDPR, ve kterých budou zpracovány pro výše uvedené účely. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 Zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména má právo přístupu k Osobním údajům, právo na opravu Osobních údajů a jejich likvidaci a také právo být Zapomenut. Účastník prohlašuje, že všechny poskytnuté údaje jsou správné a pravdivé. V případě pochybností se může Účastník obrátit na Správce nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Účastník současně může udělit souhlas se zpracováním výše uvedených Osobních údajů pro marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb Správce, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu 3 let od skončení Akce nebo do odvolání souhlasu. Poskytnutí údajů je dobrovolné a svůj souhlas může Účastník kdykoli odvolat.
 • Organizátor i provozovatel akce si vyhrazují právo kdykoli zrušit platnost, upravit nebo změnit tuto akci bez vzniku jakýchkoli závazků, ale vždy se bude snažit minimalizovat dopad na účastníka, aby nedošlo k nepatřičnému nedorozumění. Dále si vyhrazují právo prověřovat jakékoli nároky pro zajištění dodržování těchto podmínek a vyžádat si další informace a podpůrné dokumenty. Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit nároky nebo účastníky, pokud má podezření, že je akce jakkoli zneužívána. Rozhodnutí ve věci této akce jsou konečná a nebude o nich vedena žádná korespondence.

V Praze, 29. 4. 2019.

Případné dotazy nebo nesrovnalosti směrujte na provozovatele akce:

BEKO SPÓLKA AKCYJNA, organizační složka, Bucharova 1423/6, Praha 5, email: zakaznickecentrum@bekosa.cz