Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Užijte si s Tassimem, pohodičku každý den

Tassimo 30 dnů garance vrácení peněz

Kupte si kterýkoli z modelů rodiny TASSIMO v termínu 1.10. - 31.12. 2014 a jako benefit získejte možnost vrácení produktu bez udání důvodu do 30 dnů od jeho zakoupení.

Více podrobností o akci naleznete níže na této stránce pod produkty.

Úplná pravidla marketingová akce „Tassimo - 30 dní vrácení peněz“

  • Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingové akce „Tassimo - 30 dní vrácení peněz“  (dále jen „marketingová akce“ nebo „akce“). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Pořadatel a organizátor akce

Pořadatelem a organizátorem akce je společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o., se sídlem Praha 5, Pekařská 695/10a,  PSČ 155 00, IČ: 25126954, zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 51947 (dále jen „pořadatel“).

2. Termín a místo konání akce:

Akce probíhá v termínu od 1.10.2014 do 31.12.2014 (dále jen „doba konání akce“) v autorizovaných prodejnách spotřebičů Bosch se sídlem v České republice a Slovenské republice, resp. v autorizovaných e-shopech spotřebičů Bosch, jejichž provozovatelé mají sídlo na území České republiky a Slovenské republiky (dále jen „místo konání akce“).
Tato pravidla upravují podmínky akce určené spotřebitelům na území České republiky.

3. Účastník:

Účastníkem se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky (dále jen „účastník“).
Z akce jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele akce, organizátora akce, jakož i jim osoby blízké dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. V případě, že se účastníkem stane osoba, která je zaměstnancem uvedené společnosti, nebo osoba jim blízká, benefit se nepředá. Stejně tak se benefit nepředá v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání benefitu.

4. Účast v akci:

Účastník se do akce zapojí tak, že:
a) zakoupí v době a místě konání akce, resp. u autorizovaného prodejce spotřebičů značky Bosch jakýkoliv jeden ze spotřebičů značky Bosch ze seznamu výrobků zahrnutých do akce (dále jen „akční výrobek“), přičemž za tento nákup akčního výrobku (dále jen „akční nákup“) obdrží účastník od příslušného prodejce účtenku (daňový doklad), prostřednictvím níž může uplatnit svůj nárok na benefit v souladu s těmito pravidly (dál jen „akční účtenka“);
b) ponechá si elektronickou akční účtenku dokládající nákup akčního výrobku, kterou použije jako doklad pro uplatnění svého nároku na benefit a pro případné ověření nároku na benefit.
Osoby nesplňující podmínky účasti v akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do akce zařazeny. Pokud se prokáže, že tato osoba se i přes uvedené stala účastníkem s nárokem na benefit, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, bude z akce vyloučena.
Organizátor si vyhrazuje právo vyžádat si v případě pochybností o nároku účastníka na účast v akci či na benefit od takového účastníka originál účtenky, jakož i případně další nezbytné doklady (např. občanský průkaz za účelem zjištění věku účastníka), a dále též předložení akčního výrobku, se kterým se účastník zapojil do akce (tedy druh akčního výrobku). Pokud účastník nepředloží na vyzvání organizátorovi účtenku splňující podmínky těchto pravidel, popř. další vyžadované nezbytné doklady, či odpovídající akční výrobek, bude z akce vyřazen. V takovém případě nárok účastníka na benefit zaniká bez jakékoli náhrady. Pokud účastník odstoupí od kupní smlouvy, zaniká nárok na benefit.

5. Benefit:

Každý účastník akce, který v době a místě konání akce splnil podmínky stanovené těmito pravidly, automaticky pro prokázání se platnou akční účtenkou získává jako benefit resp. oprávnění vrátit příslušnému prodejci akční výrobek bez udání důvodů do 30 dnů od jeho zakoupení, resp. data uvedeného na účtence.
Podmínky vrácení:- Akční výrobek je nutné pro možnost uplatnění benefitu v této akci vrátit prodejci, ve stanovené lhůtě od okamžiku nákupu, u nějž příslušný akční nákup učinil společně s předložením příslušné akční účtenky, dokládající datum nákupu a prodejce.
- Akční výrobek je nutné pro možnost uplatnění benefitu v této akci vrátit pouze zcela čistý, nepoškozený, či jinak neznehodnocený společně s originálním zabalením (resp. s celistvou krabicí, ta může být otevřená, ale musí být předána společně s akčním výrobkem v úplném stavu). V opačném případě nárok na benefit nevzniká.

6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Účastí v akci vyjadřuje účastník souhlas s pravidly akce a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v akci, souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci této akce (jméno, příjmení, telefon, e-mail) (dále jen údaje) do databáze společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o., se sídlem Praha 5, Pekařská 695/10a, PSČ 155 00, IČ: 25126954 jakožto správce (dále jen „správce“), a s jejich následným zpracováním případně prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely správce, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou do žádosti o likvidaci svých osobních údajů. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může kdykoliv požádat o likvidaci osobních údajů, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, atd. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.
Účastníci akce výslovně souhlasí s tím, že pořadatel akce je oprávněn užít v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto akcí a jím poskytovaných služeb s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků, a to po dobu 5 let od ukončení akce.

7. Závěrečná ustanovení

Pořadatel ani organizátor neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v akci. Pořadatel ani organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním benefitů.
Nebezpečí škody na benefitu přechází na účastníka okamžikem získání nároku na benefit. Benefity v akci není možné jinak alternativně plnit.
Osoby nesplňující podmínky účasti v akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do akce zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala účastníkem s nárokem na benefit, ztrácí nárok na benefit bez jakékoliv náhrady.
Pořadatel a organizátor si vyhrazují právo bez udání důvodu vyloučit účastníka akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.
Pořadatel ani organizátor akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci. Vymáhání účasti v akci soudní cestou je vyloučeno.
Pořadatel si vyhrazuje právo akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny benefitu za benefity, které jsou odpovídající náhradou.
V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech akce, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na http://www.bosch-home.com/cz/spotřebiče/tassimo.html. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.
Pořadatel akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání nároku na benefit v akci. Nárok na benefit nezískají účastníci, kteří nesplní byť jen okrajově či částečně stanovené podmínky pro získání benefitu. Pořadatel ani organizátor tímto nepřebírá vůči účastníkům akce žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.
Úplná pravidla jsou k dispozici na http://www.bosch-home.com/cz/spotřebiče/tassimo.html