Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Záruka na doživotí ÖKOInvertor motor AEG

  • Kupte si u nás v období od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2020 pračku AEG s motorem typu öko-invertor.
  • Spotřebič nejpozději do tří měsíců od zakoupení zaregistrujteregistračním formuláři.
  • A získejte tak certifikát doživotní záruky.

ÖKOINVERTOR: DLOUHÁ ŽIVOTNOST A ENERGETICKÁ ÚČINNOST

  • ÖKOInvertor je výkonný a tichý motor, který je srdcem našich špičkových, energeticky účinných praček. Pokročilé technologie motoru ÖKOInvertor znamenají v porovnání s jinými motory lepší účinnost a delší životnost.
  • Bezkartáčové provedení tohoto permanentně magnetizovaného motoru znamená, že nedochází k žádnému tření, čímž se zvyšuje jeho životnostomezuje potřeba oprav.

Podmínky Doživotní Záruky (dále také jen „PDZ“):
1. Doživotní Záruka je poskytována spotřebitelům, kteří: (a) zakoupili pračku AEG s motorem
typu öko-invertor v době od 1.7.2016 do 31.12.2020 jako nový výrobek bez jakékoli slevy.
2. Doživotní Záruku lze poskytnout pouze spotřebiteli (nikoli tedy jiným konečným kupujícím).
3. Zakoupená pračka AEG musí být dovezena, resp. distribuována prodejci, společností
ELECTROLUX, s.r.o., nebo Electrolux Slovakia s.r.o.
4. Tato Doživotní záruka je smluvní zárukou na motor pračky AEG, poskytovanou výlučně
spotřebiteli, a spočívá v prodloužení dvouleté smluvní záruky (která vyplývá z platných
Záručních podmínek společnosti ELECTROLUX, s.r.o., resp. Electrolux Slovakia s.r.o.) o
další, bezprostředně navazující doživotní smluvní záruku týkající se však již jen motoru pračky, specifikovanou těmito PDZ, a poskytovanou na dobu životnosti zakoupené pračky AEG jako celku.
5. Takto vymezená další smluvní záruční doba nemůže být žádným způsobem prodloužena,
nedochází k žádnému jejímu stavení a na její nepřetržitý běh nemají vliv žádné vady pračky,
jejich reklamace, vyřizování těchto reklamací, doba záručních oprav, výměna součásti pračky
nebo použití náhradního dílu ani žádné jiné okolnosti.
6. V rámci poskytnuté Doživotní Záruky má spotřebitel právo pouze na bezplatnou záruční
opravu opravitelných vad motoru pračky AEG, které se vyskytnou v jejím průběhu. Reklamovat a uplatnit toto své právo musí spotřebitel vždy neprodleně po zjištění vady v nejbližším
Autorizovaném servisním středisku. Aktuální seznam Autorizovaných servisních středisek je
obsažen na webové stránce http://servicepartners.elux.cz pro Českou republiku a na webové
stránce http://sk.electrolux-service.eu pro Slovenskou republiku. Při uznání reklamace může
být motor pračky pokaždé – a to plně podle úvahy Autorizovaného servisního střediska – buď
opraven, nebo nahrazen novým motorem. (Všechny součásti a díly pračky AEG, vyměněné při těchto záručních opravách, se přitom stávají majetkem poskytovatele Doživotní Záruky.)
7. Spotřebitel nemá na základě poskytnuté Doživotní Záruky ani v souvislosti s ní žádné jiné
právo z odpovědnosti za vady, právo na náhradu žádných nákladů ani žádné jiné právo, nárok nebo pohledávku vůči poskytovateli Doživotní Záruky, prodejci, výrobci, dovozci,
distributorovi ani komukoli jinému.
8. Poskytnutá Doživotní Záruka se nevztahuje na poškození, opotřebení, vady a jiné nedostatky pračky AEG, vyloučené ze Záruky v platných Záručních podmínkách společnosti
ELECTROLUX, s.r.o., resp. Electrolux Slovakia s.r.o., a dále na: (A) povrchové vady, (B) vady
elektronické řídící části motoru pračky, (C) vady software a (D) poškození, opotřebení, vady a
jiné nedostatky způsobené (byť i jen zčásti) použitím nevhodného čisticího nebo jiného
obdobného prostředku či náplně, nedodržením Návodu k obsluze anebo montážních pokynů
nebo zanedbáním řádné údržby.
9. Lhůty pro vyřizování reklamací a provádění bezplatných záručních oprav v rámci poskytnuté smluvní Doživotní Záruky závisejí pouze na dohodě reklamujícího spotřebitele a
Autorizovaného servisního střediska, u něhož spotřebitel podal reklamaci.
10. Doživotní Záruku lze poskytnout jen na vybrané modely praček AEG s motorem typu ökoinvertor z modelových řad: 7000 series, 8000 series a 9000 series.
11. Doživotní Záruka je poskytována toliko spotřebiteli, který jako konečný kupující zakoupil
odpovídající pračku AEG (bod 10. PDZ), u prodejce domácích spotřebičů AEG. Žádným
způsobem tady nepřechází ani nemůže být převedena na jakoukoli jinou osobu.
12. Doživotní Záruka platí pouze při splnění všech podmínek stanovených v PDZ. Není-li
kterékoli z nich splněna nebo přestane-li být splňována, Prodloužená Záruka (včetně všech z ní vyplývajících uplatněných či neuplatněných práv, nároků a pohledávek) zaniká, a to i tehdy,
byla-li již spotřebiteli poskytnuta.
13. Pokud nejsou všechny tyto podmínky splňovány, je spotřebitel povinen obdržený
CERTIFIKÁT DOŽIVOTNÍ ZÁRUKY neprodleně vrátit poskytovateli Doživotní Záruky.
Může tak učinit buď jeho zasláním přímo na adresu tohoto poskytovatele: pro Českou republiku
- ELECTROLUX, s.r.o., Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4, pro Slovenskou republiku
Electrolux Slovakia s.r.o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, nebo prostřednictvím
kteréhokoli Autorizovaného servisního střediska.
14. Podmínkou pro uplatnění práva spotřebitele z Doživotní Záruky (bod 6. PDZ) je, že pračka byla vždy opravována jedině v Autorizovaných servisních střediscích.
15. Při reklamaci a uplatnění každého práva z Doživotní Záruky musí spotřebitel předložit: (a)
originál řádného dokladu o zakoupení reklamované pračky AEG, (b) originál CERTIFIKÁTU
DOŽIVOTNÍ ZÁRUKY a (c) všechny dosavadní Opravné listy týkající se reklamované pračky.
Nepředloží-li spotřebitel kterýkoli z těchto dokladů, nemůže mu být reklamace uznána ani
provedena bezplatná záruční oprava (bod 6. PDZ).
16. Poskytnutím Doživotní Záruky nejsou dotčena zákonná práva spotřebitele, vyplývající
z kogentních ustanovení platných obecně závazných právních předpisů, která se váží ke koupi pračky AEG, ani Záruka plynoucí z platných Záručních podmínek společnosti ELECTROLUX, s.r.o., resp. Electrolux Slovakia s.r.o.
17. Doživotní Záruka platí pouze na území České republiky a Slovenské republiky.
18. Nevyplývá-li z PDZ jinak, řídí se právní vztahy související s poskytnutou Doživotní
Zárukou platnými Záručními podmínkami společnosti ELECTROLUX, s.r.o., resp. Electrolux
Slovakia s.r.o.
19. Jakékoli bližší informace o Doživotní Záruce nebo o PDZ poskytnou:
pro Českou republiku:
(a) zákaznické centrum společnosti ELECTROLUX, s.r.o. a to buď na telefonu: 261 302 261,
nebo na e-mailové adrese: zakaznicke.centrum@electrolux.com či (b) bezplatná telefonní
INFOLINKA společnosti 800 302 111
pro Slovenskou republiku:
(a) zákaznické centrum společnosti Electrolux Slovakia s.r.o. a to buď na telefonu:
032 7441294 nebo na e-mailové adrese: zakaznicke.centrum@electrolux.sk