Získejte 2 000 Kč zpět za nákup vybraných lednic Bosch.

  • Kupte v období od 1. 5. 2020 do 30. 6. 2020 lednici Bosch zařazenou do akce a získejte 2 000 Kč zpět! 
  • Pro získání odměny je potřeba registrace produktu a vyplnění všech potřebných údajů přes stránku https://akce-bosch.cz/
  • Více informací o akci najdete níže.


Probíhá načítání komponenty
Volně stojící chladnička Bosch s mrazákem dole KGN36VLDD
- 14 %
Doprava zdarma
Česká distribuce
Novinka
A+++

Volně stojící chladnička Bosch s mrazákem dole KGN36VLDD

21 990 Kč 18 990 Kč
15 694 Kč bez DPH
Skladem
Kupte v období od 1. 5. 2020 do 30. 6. 2020 tento typ ledn...
Volně stojící chladnička Bosch s mrazákem dole KGN39VWDB
- 11 %
Doprava zdarma
Česká distribuce
Novinka
A+++

Volně stojící chladnička Bosch s mrazákem dole KGN39VWDB

21 990 Kč 19 490 Kč
16 107 Kč bez DPH
Na dotaz
Kupte v období od 1. 5. 2020 do 30. 6. 2020 tento typ ledn...
Volně stojící chladnička Bosch s mrazákem dole KGN39XIDQ
- 13 %
Doprava zdarma
Česká distribuce
Novinka
A+++

Volně stojící chladnička Bosch s mrazákem dole KGN39XIDQ

27 490 Kč 23 990 Kč
19 826 Kč bez DPH
Na dotaz
Kupte v období od 1. 5. 2020 do 30. 6. 2020 tento typ ledn...
Volně stojící chladnička Bosch s mrazákem dole KGN49AIDP
- 10 %
Doprava zdarma
Česká distribuce
Novinka
A+++

Volně stojící chladnička Bosch s mrazákem dole KGN49AIDP

33 490 Kč 29 990 Kč
24 785 Kč bez DPH
Na dotaz
Kupte v období od 1. 5. 2020 do 30. 6. 2020 tento typ ledn...

Úplná pravidla marketingová akce „Chladničky Bosch Cashback“

Česká republika

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingové akce „Chladničky Bosch Cashback“ (dále jen „marketingová akce“ nebo „akce“). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. Cashback pro účely této Akce znamená dodatečně poskytnutí slevy z ceny akčního výrobku, a to výlučně za podmínek uvedených v těchto pravidlech.

1. Pořadatel a organizátor akce

Pořadatelem akce je společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o., se sídlem Praha 5, Radlická 350/107c, PSČ 158 00, IČ: 25126954, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 51947 (dále jen „pořadatel“).

Organizátorem akce je společnost Revolta, s.r.o., se sídlem Praha 7 - Holešovice, Dukelských hrdinů 972/20, PSČ 170 00, IČ: 27167518, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 101439 (dále jen „organizátor“).

2. Termín a místo konání akce:

Akce probíhá v termínu od 1. 5. 2020 do 30. 6. 2020 (dále jen „doba konání akce“) v kamenných i internetových prodejnách se sídlem v České republice a Slovenské republice, resp. provozovatelé těchto prodejen mají sídlo na území České republiky a Slovenské republiky (dále jen „místo konání akce“). Registrace je možná v termínu od 1. 5. 2020 do 14. 7. 2020.

Tato pravidla upravují podmínky akce určené spotřebitelům na území České republiky.

3. Účastník:

Účastníkem se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let, která není plátcem DPH, má trvalý pobyt a doručovací adresu na území České republiky (dále jen „účastník“). Pokud daná osoba uvede nepravdivé údaje týkající se odpočtu DPH, odpovídá za způsobenou škodu.

Z účasti v akci jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele, organizátora, jakož i jim osoby blízké dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). V případě, že se účastníkem stane osoba, která je zaměstnancem uvedené společnosti, nebo osoba jim blízká, bude z účasti v akci vyloučena dodatečně. Stejně tak z účasti v akci bude vyloučen účastník v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany účastníka či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k účasti v akci.

Osoby nesplňující podmínky účasti v akci nebo jednající v rozporu s pravidly akce nebudou do akce zařazeny anebo budou z akce vyloučeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání cashback, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se účastníkem a nemá nárok na cashback.

4. Účast v akci:

Účastník se do akce zapojí tak, že splní všechny následující podmínky:

a) zakoupí v době od 1.5 2020 do 30. 6. 2020 a místě konání akce jeden ze spotřebičů uvedených v bodě 5 těchto pravidel – chladničku značky Bosch (dále jen „akční výrobek“), přičemž za tento nákup akčního výrobku (dále jen „akční nákup“) obdrží účastník od příslušného prodejce účtenku nebo fakturu (daňový doklad), s nímž se může zaregistrovat do této akce (dále jen „akční účtenka“); Akce se týká pouze nákupu nových produktů (akce se netýká použitých, vrácených nebo opravených výrobků, případně výrobků prodávaných v akci „rozbaleno“).

b) v době konání akce navštíví webové stránky akce www.akce-bosch.cz (dále jen „akční web“), kde prostřednictvím k tomu určeného registračního formuláře (dále jen „registrační formulář“) splní všechny následující podmínky:

1. vyplní své kontaktní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, doručovací adresa, telefon, e-mail, a uvede model akčního výrobku (modelové označení výrobku je kombinací písmen a čísel uvedených na obalu spotřebiče), výrobní číslo spotřebiče, bankovní účet (vedený u finančního subjektu v České republice); název prodejny, ve které zakoupil akční výrobek.

2. udělí prostřednictvím zaškrtávacího políčka souhlas s pravidly této akce a se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, který vyplývá z těchto pravidel a

3. nahraje datový soubor s naskenovanou nebo nafocenou účtenkou, která prokazuje řádné a včasné provedení akčního nákupu (ve formátu PDF, JPG nebo GIF s maximální doporučenou datovou velikostí 2000 kB),

a celý takto vyplněný registrační formulář úspěšně odešle organizátorovi prostřednictvím k tomu určeného tlačítka „odeslat“ (dále jen „registrace“).

c) Ponechá si svou akční účtenku dokládající nákup akčního výrobku, kterou použije jako doklad pro případné ověření nároku na uplatnění cashback.

d) Pro účely akci lze akceptovat pouze elektronicky vystavenou akční účtenku (nelze uznat ručně vystavenou akční účtenku), prokazující provedení akčního nákupu v době trvání akce a místě konání akce, a to prokazatelně dříve než účastník obdrží informativní e-mail od organizátora akce.

e) Do akce budou zařazeni pouze ti účastníci, kteří splní všechny stanovené podmínky akce a budou postupovat v souladu s pokyny uvedenými v těchto pravidlech. Organizátor akce má právo závěrečného posouzení splnění stanovených podmínek akce jednotlivými účastníky.

f) Spotřebitel se může výše popsaným způsobem zapojit do akce (resp. se stát účastníkem), a to na základě koupě odpovídajícího počtu akčních výrobků a splnění podmínek těchto pravidel. Pokud si účastník zakoupil více akčních výrobků v rámci jednoho akčního nákupu (a tedy disponuje ve vztahu k vícero akčním výrobkům jedinou akční účtenkou), nahrává do registračního formuláře pouze tuto jedinou akční účtenku, avšak tolikrát, kolik tato účtenka dokumentuje koupí akčních výrobků. V uvedeném případě je tedy nutné učinit opakovaně registraci za použití shodných registračních údajů s výjimkou výrobního čísla akčního výrobku. Pokud účastník zakoupil více akčních výrobků prostřednictvím několika samostatných akčních nákupů (a tedy disponuje vícero akčními účtenkami dokumentujícími tyto akční nákupy), nahraje tyto akční účtenky vždy v rámci samostatných registrací, do nichž je povinen vyplnit tytéž registrační údaje. Ve všech případech však platí, že na registraci více než dvou akčních výrobků týmž účastníkem nebude brán zřetel; organizátor si současně vyhrazuje právo zcela vyřadit z akce účastníka, který provede registraci více než dvou akčních výrobků, popř. registraci, která je jiným způsobem v rozporu s tímto čl. 4 pravidel akce.

g) Organizátor si vyhrazuje právo vyžádat si v případě pochybností o nároku účastníka na účast v akci či na cashback od každého účastníka originál účtenky, jakož i případně další nezbytné doklady za účelem ověření údajů uvedených v registračním formuláři (např. občanský průkaz za účelem ověření věku účastníka), a dále též předložení akčního výrobku, se kterým se účastník zapojil do akce (tedy akčního výrobku, který obsahuje výrobní číslo registrované účastníkem dle čl. 4. písm. b) těchto pravidel. Pokud účastník nepředloží na výzvu organizátorovi akční účtenku splňující podmínky těchto pravidel, popř. další vyžadované nezbytné doklady, či odpovídající akční výrobek, bude z akce vyřazen a na cashback mu nevzniká nárok. Pokud účastník odstoupí od kupní smlouvy na akční výrobek, zaniká účastníkovi nárok na vyplacení cashback a účastník je povinný vrátit cashback při vrácení akčního výrobku prodávajícímu.

5. Účastník a výše cashbacku v akci:

Účastníkem se stává každý účastník akce (spotřebitel), který v době a místě konání akce zcela zakoupí akční výrobek, učiní registraci a splní všechny podmínky této akce. Výše cashback je rozlišena dle modelu zakoupeného akčního výrobku, a to:

Chladničky Bosch - model - výše cashbacku:

KGN36VLDD 2000 CZK
KGN393IDA 2000 CZK
KGN39VLDA 2000 CZK
KGN392IDA 2000 CZK
KGN39VWDB 2000 CZK
KGN39XIDQ 2000 CZK
KGN49XIDP 2000 CZK
KGN39AIDR 2000 CZK
KGN49AIDP 2000 CZK

Účastník akce bude organizátorem kontaktován na telefonním čísle či e-mailu, který uvedl v registračním formuláři, a to obratem po vyhodnocení jeho nároku na cashback. V případě neúplné žádosti bude účastník akce vyzván organizátorem emailem nebo telefonicky k doplnění chybějících údajů, které musí účastník do deseti (10) kalendářních dnů poskytnout organizátorovi nazpět. Pořadatel a organizátor prohlašují, že číslo bankovního účtu účastníka bude užito výhradně pro účely výplaty cashbacku a ověření nároku účastníka na cashback v souladu s bodem 4. písm. b) bod 1 těchto pravidel.

Výše cashbacku bude účastníkovi zaslána na bankovní účet, který účastník uvedl do registračního formuláře, a to nejpozději do 30 dnů od dne schválené registrace.

V případě, že se pořadateli nepodaří účastníka opakovaně kontaktovat nejpozději do 7 kalendářních dnů po době konání akce, či účastník na výzvu nepředloží originál akční účtenky, zaniká nárok účastníka na získání cashbacku.

Cashback nemůže být uplatněn na produkt, který účastník vrátí prodejci na základě odstoupení od kupní smlouvy a obdrží za něj plnou finanční náhradu.

6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Odesláním registračního formuláře vyjadřuje účastník souhlas s pravidly akce, které se zavazuje plně dodržovat, a v souladu s čl. 4 písm. b) bod 2 těchto pravidel souhlasí se zpracováním osobních údajů. Zpracování osobních údajů pro účely akce: Odesláním registračního formuláře bere účastník akce na vědomí, že pro účely této marketingové akce, je nutné zpracování osobních údajů účastníka dle těchto podmínek. Bez zpracování osobních údajů dle těchto pravidel není možná účast v akci, neboť zpracování je nezbytné pro její organizaci, vyhodnocení a kontrolu dodržování pravidel. Právním základem zpracování osobních údajů pro účely účasti v akci je souhlas se zpracováním osobních údajů a tudíž s pravidly a vstupem do akce prostřednictvím registrace. Souhlas je nezbytný pro možnost účasti akce. Souhlas je možné kdykoliv odvolat, avšak účast účastníka bude v rámci akce ukončena. Osobní údaje jsou uchovávány zabezpečeně v elektronické podobě, přičemž zpracování probíhá ručně.

Správcem osobních údajů je pořadatel akce. Zpracovatelem osobních údajů je organizátor akce.

Účelem zpracování osobních údajů je zajištění realizace, organizace, vedení, vyhodnocení akce a kontrola a následná kontrola vrácení peněz.

Osobní údaje uvedené v registračním formuláři budou uchovány v databázi pořadatele po dobu potřebnou k plnění této smlouvy a následnou ochranu práv a oprávněných zájmů pořadatele a organizátora. Pro shora uvedený účel budou zpracovávány osobní údaje účastníků v rozsahu registračního formuláře (a to zejména jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mail, číslo účtu, model a výrobní číslo spotřebiče), a dále datum a čas registrace.

Osobní údaje mohou kromě správce zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené správcem, a to způsobem obvyklým pro zajišťování akcí podobného typu, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb, účetní, daňoví a právní poradci.

Poučení o právech:

Bližší informace o svých právech naleznete na zásadách ochrany osobních údajů.

Účastník, který chce svůj souhlas vůči příslušnému správci odvolat, má na správce jakoukoliv otázku v souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo požaduje uplatnění některého práva, se může obrátit na správce prostřednictvím elektronické pošty na adresu: Data-Protection-CZ@bshg.com

Účastníci akce výslovně souhlasí s tím, že pořadatel akce je oprávněn užít v souladu s občanským zákoníkem, v platném znění, bezplatně jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto akcí a jím poskytovaných služeb, a to po dobu 2 let od ukončení akce.

7. Závěrečná ustanovení

Pořadatel ani organizátor neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v akci. Pořadatel ani organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s přijetím cashback.

Cashback není možné jinak plnit jiným způsobem než způsobem podle těchto pravidel.

Pořadatel a organizátor si vyhrazují právo bez udání důvodu vyloučit účastníka akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání, nebo jednání příčícího se dobrým mravům.

Pořadatel ani organizátor akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci. Vymáhání účasti v akci soudní cestou je vyloučeno.

Pořadatel si vyhrazuje právo akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla na základě jednostranného rozhodnutí pořadatele, způsobem níže uvedeným. Cashback, který nebylo možné v rámci akce přidělit účastníkovi anebo zaslat účastníkovi propadají pořadateli akce pro další marketingové či charitativní účely.

Jakékoliv změny těchto pravidel budou učiněny písemně ve formě dodatku a zveřejněno na www.akce-bosch.cz. Účinnost této změny pravidel nastává okamžikem jejich zveřejnění dle předchozí věty.

Pořadatel akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání cashback v akci. Pořadatel ani organizátor tímto nepřebírá vůči účastníkům akce žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele nebo organizátora než uvedená v těchto pravidlech.

Účastí v akci projevuje každý účastník svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

Úplné znění pravidel je také k dispozici na www.akce-bosch.cz