Získejte 2 000 Kč zpět za nákup vybraných myček Bosch!

  • Kupte v období od 1. 11. 2020 do 15. 12. 2020 myčku Bosch zařazenou do akce a získejte 2 000 Kč zpět! 
  • Pro získání odměny je potřeba registrace produktu a vyplnění všech potřebných údajů přes stránku: https://akce-bosch.cz/bosch-mycky
  • Více informací o akci najdete níže.


Probíhá načítání komponenty
Vestavná myčka Bosch SMI4ECS14E
- 18 %
Akce
Doprava zdarma
Česká distribuce
Novinka
A+++

Vestavná myčka Bosch SMI4ECS14E

24 490 Kč 19 990 Kč
16 520 Kč bez DPH
Na dotaz
Kupte tuto myčku a získejte 2000 Kč zpět! Nakupte vybranou myčku v období ...
Plněvestavná myčka Bosch SMH4ECX14E
- 22 %
Akce
Doprava zdarma
Česká distribuce
Novinka
A+++

Plněvestavná myčka Bosch SMH4ECX14E

25 490 Kč 19 990 Kč
16 520 Kč bez DPH
Skladem
Kupte tuto myčku a získejte 2000 Kč zpět! Nakupte vybranou myčku v období ...
Vestavná myčka Bosch SMI6ZDS49E
- 19 %
Akce
Doprava zdarma
Česká distribuce
Novinka
A+++

Vestavná myčka Bosch SMI6ZDS49E

33 490 Kč 26 990 Kč
22 305 Kč bez DPH
Skladem
Kupte tuto myčku a získejte 2000 Kč zpět! Nakupte vybranou myčku v období ...
Plněvestavná myčka Bosch SMV6ZDX49E
- 19 %
Akce
Doprava zdarma
Česká distribuce
Novinka
A+++

Plněvestavná myčka Bosch SMV6ZDX49E

33 490 Kč 26 990 Kč
22 305 Kč bez DPH
Na dotaz
Kupte tuto myčku a získejte 2000 Kč zpět! Nakupte vybranou myčku v období ...
Vestavná myčka Bosch SMI8YCS01E
- 20 %
Akce
Doprava zdarma
Česká distribuce
Novinka
A+++

Vestavná myčka Bosch SMI8YCS01E

39 990 Kč 31 990 Kč
26 438 Kč bez DPH
Na dotaz
Kupte tuto myčku a získejte 2000 Kč zpět! Nakupte vybranou myčku v období ...
Plněvestavná myčka Bosch SMV8YCX01E
- 6 %
Akce
Doprava zdarma
Česká distribuce
Novinka
A+++

Plněvestavná myčka Bosch SMV8YCX01E

33 990 Kč 31 990 Kč
26 438 Kč bez DPH
Na dotaz
Kupte tuto myčku a získejte 2000 Kč zpět! Nakupte vybranou myčku v období ...

Úplná pravidla marketingová akce

„Myčky Bosch Cashback“

Česká republika

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingové akce „Myčky Bosch Cashback“ (dále jen „marketingová akce“ nebo „akce“). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. Cashback pro účely této Akce znamená dodatečně poskytnutí slevy z ceny akčního výrobku, a to výlučně za podmínek uvedených v těchto pravidlech.

1. Pořadatel a organizátor akce:

Pořadatelem akce je společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o., se sídlem Praha 5, Radlická 350/107c, PSČ 158 00, IČ: 25126954, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 51947 (dále jen „pořadatel“).

Organizátorem akce je společnost Revolta, s.r.o., se sídlem Praha 7 - Holešovice, Dukelských hrdinů 972/20, PSČ 170 00, IČ: 27167518, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 101439 (dále jen „organizátor“).

2. Termín a místo konání akce:

Akce probíhá v termínu od 1. 11. 2020 do 15. 12. 2020 (dále jen „doba konání akce“) v kamenných i internetových prodejnách se sídlem v České republice a Slovenské republice, resp. provozovatelé těchto prodejen mají sídlo na území České republiky a Slovenské republiky (dále jen „místo konání akce“). Registrace je možná v termínu od 1. 11. 2020 do 22.12. 2020.

Tato pravidla upravují podmínky akce určené spotřebitelům na území České republiky.

3. Účastník:

Účastníkem se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let, která není plátcem DPH, má trvalý pobyt a doru čovací adresu na území České republiky (dále jen „účastník“).

Z účasti v akci jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele, organizátora, jakož i jim osoby blízké dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). V případě, že se účastníkem stane osoba, která je zaměstnancem uvedené společnosti, nebo osoba jim blízká, bude z účasti v akci vyloučena dodatečně. Stejně tak z účasti v akci bude vyloučen účastník v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany účastníka či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k účasti v akci.

Osoby nesplňující podmínky účasti v akci nebo jednající v rozporu s pravidly akce nebudou do akce zařazeny anebo budou z akce vyloučeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání cashback, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se účastníkem a nemá nárok na cashback.

4. Účast v akci:

Účastník se do akce zapojí tak, že splní všechny následující podmínky:

a) zakoupí v době od 1.11. 2020 do 15. 12. 2020 a místě konání akce jeden ze spotřebičů uvedených v bodě 5 těchto pravidel - myčku nádobí značky Bosch (dále jen „akční výrobek“), přičemž za tento nákup akčního výrobku (dále jen „akční nákup“) obdrží účastník od příslušného prodejce účtenku nebo fakturu (daňový doklad), s nímž se může zaregistrovat do této akce (dále jen „akční účtenka“); Akce se týká pouze nákupu nových produktů (akce se netýká použitých, vrácených nebo opravených výrobků, případně výrobků prodávaných v akci „rozbaleno“).

b) v době konání akce navštíví webové stránky akce www.akce-bosch.cz“ (dále jen „akční web“), kde prostřednictvím k tomu určeného registračního formuláře (dále jen „registrační formulář“) splní všechny následující podmínky:

1. vyplní své kontaktní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, doručovací adresa, telefon, e-mail, a uvede model akčního výrobku (modelové označení výrobku je kombinací písmen a čísel uvedených na obalu spotřebiče), výrobní číslo spotřebiče, bankovní účet (vedený u finančního subjektu v České republice); název prodejny, ve které zakoupil akční výrobek.

2. udělí prostřednictvím zaškrtávacího políčka souhlas s pravidly této akce a se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, který vyplývá z těchto pravidel a

3. nahraje datový soubor s naskenovanou nebo nafocenou účtenkou, která prokazuje řádné a včasné provedení akčního nákupu (ve formátu PDF, JPG nebo GIF s maximální doporučenou datovou velikostí 2000 kB),

a celý takto vyplněný registrační formulář úspěšně odešle organizátorovi prostřednictvím k tomu určeného tlačítka „odeslat“ (dále jen „registrace“).

c) Ponechá si svou akční účtenku dokládající nákup akčního výrobku, kterou použije jako doklad pro případné ověření nároku na uplatnění cashback.

d) Pro účely akci lze akceptovat pouze elektronicky vystavenou akční účtenku (nelze uznat ručně vystavenou akční účtenku), prokazující provedení akčního nákupu v době trvání akce a místě konání akce, a to prokazatelně dříve než účastník obdrží informativní e-mail od organizátora akce.

e) Do akce budou zařazeni pouze ti účastníci, kteří splní všechny stanovené podmínky akce a budou postupovat v souladu s pokyny uvedenými v těchto pravidlech. Organizátor akce má právo závěrečného posouzení splnění stanovených podmínek akce jednotlivými účastníky.

f) Spotřebitel se může výše popsaným způsobem zapojit do akce (resp. se stát účastníkem), a to na základě koupě odpovídajícího počtu akčních výrobků a splnění podmínek těchto pravidel. Pokud si účastník zakoupil více akčních výrobků v rámci jednoho akčního nákupu (a tedy disponuje ve vztahu k vícero akčním výrobkům jedinou akční účtenkou), nahrává do registračního formuláře pouze tuto jedinou akční účtenku, avšak tolikrát, kolik tato účtenka dokumentuje koupí akčních výrobků. V uvedeném případě je tedy nutné učinit opakovaně registraci za použití shodných registračních údajů s výjimkou výrobního čísla akčního výrobku. Pokud účastník zakoupil více akčních výrobků prostřednictvím několika samostatných akčních nákupů (a tedy disponuje vícero akčními účtenkami dokumentujícími tyto akční nákupy), nahraje tyto akční účtenky vždy v rámci samostatných registrací, do nichž je povinen vyplnit tytéž registrační údaje. Ve všech případech však platí, že na registraci více než dvou akčních výrobků týmž účastníkem nebude brán zřetel; organizátor si současně vyhrazuje právo zcela vyřadit z akce účastníka, který provede registraci více než dvou akčních výrobků, popř. registraci, která je jiným způsobem v rozporu s tímto čl. 4 pravidel akce.

g) Organizátor si vyhrazuje právo vyžádat si v případě pochybností o nároku účastníka na účast v akci či na cashback od každého účastníka originál účtenky, jakož i případně další nezbytné doklady za účelem ověření údajů uvedených v registračním formuláři (např. občanský průkaz za účelem ověření věku účastníka), a dále též předložení akčního výrobku, se kterým se účastník zapojil do akce (tedy akčního výrobku, který obsahuje výrobní číslo registrované účastníkem dle čl. 4. písm. b) těchto pravidel. Pokud účastník nepředloží na výzvu organizátorovi akční účtenku splňující podmínky těchto pravidel, popř. další vyžadované nezbytné doklady, či odpovídající akční výrobek, bude z akce vyřazen a na cashback mu nevzniká nárok. Pokud účastník odstoupí od kupní smlouvy na akční výrobek, zaniká účastníkovi nárok na vyplacení cashback a účastník je povinný vrátit cashback při vrácení akčního výrobku.

5. Účastník a výše cashbacku v akci:

Účastníkem se stává každý účastník akce (spotřebitel), který v době a místě konání akce zcela zakoupí akční výrobek, učiní registraci a splní všechny podmínky této akce. Výše cashback je rozlišena dle modelu zakoupeného akčního výrobku, a to:

Myčky Bosch - model (typ myčky nádobí) - výše cashbacku:

Volně stojící myčky 60 cm

SMS4EVW14E 1 000 Kč

SMS4EVI14E 1 000 Kč

SMS4ECI14E 1 500 Kč

SMS6ECI03E 1 500 Kč

SMS6ZCI48E 2 000 Kč

SMS6ZDW48E 2 000 Kč

SMS8YCI01E 2 000 Kč

Vestavné myčky 60 cm

SMV4EVX14E 2 000 Kč

SMI4ECS14E 2 000 Kč

SMV4ECX14E 2 000 Kč

SMH4ECX14E 2 000 Kč

SMI6ZCS00E 2 000 Kč

SMI6ZDS49E 2 000 Kč

SMV6ZCX00E 2 000 Kč

SMV6ZDX49E 2 000 Kč

SMI8YCS01E 2 000 Kč

SMV8YCX01E 2 000 Kč

Účastník akce bude organizátorem kontaktován na telefonním čísle či e-mailu, který uvedl v registračním formuláři, a to obratem po vyhodnocení jeho nároku na cashback. V případě neúplné žádosti bude účastník akce vyzván organizátorem e-mailem nebo telefonicky k doplnění chybějících údajů, které musí účastník do deseti (10) kalendářních dnů poskytnout organizátorovi nazpět. Pořadatel a organizátor prohlašují, že číslo bankovního účtu účastníka bude užito výhradně pro účely výplaty cashbacku a ověření nároku účastníka na cashback v souladu s bodem 4. písm. b) bod 1 těchto pravidel.

Výše cashbacku bude účastníkovi zaslána na bankovní účet, který účastník uvedl do registračního formuláře, a to nejpozději do 30 dnů od dne schválené registrace.

V případě, že se pořadateli nepodaří účastníka opakovaně kontaktovat nejpozději do 7 kalendářních dnů po době konání akce, či účastník na výzvu nepředloží originál akční účtenky, zaniká nárok účastníka na získání cashbacku.

Cashback nemůže být uplatněn na produkt, který účastník vrátí prodejci na základě odstoupení od kupní smlouvy a obdrží za něj plnou finanční náhradu.

6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Odesláním registračního formuláře vyjadřuje účastník souhlas s pravidly akce, které se zavazuje plně dodržovat, a v souladu s čl. 4 písm. b) bod 2 těchto pravidel souhlasí se zpracováním osobních údajů.

Zpracování osobních údajů pro účely akce:

Odesláním registračního formuláře bere účastník akce na vědomí, že pro účely této marketingové akce, je nutné zpracování osobních údajů účastníka dle těchto podmínek. Bez zpracování osobních údajů dle těchto pravidel není možná účast v akci, neboť zpracování je nezbytné pro její organizaci, vyhodnocení a kontrolu dodržování pravidel. Právním základem zpracování osobních údajů pro účely účasti v akci je souhlas se zpracováním osobních údajů a tudíž s pravidly a vstupem do akce prostřednictvím registrace. Souhlas je nezbytný pro možnost účasti akce. Souhlas je možné kdykoliv odvolat, avšak účast účastníka bude v rámci akce ukončena. Osobní údaje jsou uchovávány zabezpečeně v elektronické podobě, přičemž zpracování probíhá ručně.

Správcem osobních údajů je pořadatel akce. Zpracovatelem osobních údajů je organizátor akce.

Účelem zpracování osobních údajů je zajištění realizace, organizace, vedení, vyhodnocení akce a kontrola a následná kontrola vrácení peněz.

Osobní údaje uvedené v registračním formuláři budou uchovány v databázi pořadatele po dobu potřebnou k plnění této smlouvy a následnou ochranu práv a oprávněných zájmů pořadatele a organizátora. Pro shora uvedený účel budou zpracovávány osobní údaje účastníků v rozsahu registračního formuláře (a to zejména jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mail, číslo účtu), a dále model a výrobní číslo spotřebiče, datum a čas registrace.

Osobní údaje mohou kromě správce zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené správcem, a to způsobem obvyklým pro zajišťování akcí podobného typu, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb, účetní, daňoví a právní poradci.

Poučení o právech:

Bližší informace o svých právech jako subjektu údajů naleznete na zásadách ochrany osobních údajů.

Účastník, který chce svůj souhlas vůči příslušnému správci odvolat, má na správce jakoukoliv otázku v souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo požaduje uplatnění některého práva, se může obrátit na správce prostřednictvím elektronické pošty na adresu: DataProtection-CZ@bshg.com

Účastníci akce výslovně souhlasí s tím, že pořadatel akce je oprávněn bezplatně užít v souladu s občanským zákoníkem, v platném znění, jméno, příjmení a město na intranetových nebo internetových stránkách a sociálních sítích pořadatele, a dále v tištěné nebo online inzerci v souvislosti s touto akcí. Souhlas dle tohoto odstavce je možné kdykoliv odvolat.

7. Závěrečná ustanovení

Pořadatel ani organizátor neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v akci. Pořadatel ani organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s přijetím cashback.

Cashback není možné jinak plnit jiným způsobem než způsobem podle těchto pravidel.

Pořadatel a organizátor si vyhrazují právo bez udání důvodu vyloučit účastníka akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání, nebo jednání příčícího se dobrým mravům.

Pořadatel ani organizátor akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci. Vymáhání účasti v akci soudní cestou je vyloučeno. Pořadatel si vyhrazuje právo akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla na základě jednostranného rozhodnutí pořadatele, způsobem níže uvedeným. Cashback, který nebylo možné v rámci akce přidělit účastníkovi anebo zaslat účastníkovi propadají pořadateli akce pro další marketingové či charitativní účely.

Jakékoliv změny těchto pravidel budou učiněny písemně ve formě dodatku a zveřejněno na www.akce-bosch.cz.

Účinnost této změny pravidel nastává okamžikem jejich zveřejnění dle předchozí věty.

Pořadatel akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání cashback v akci. Pořadatel ani organizátor tímto nepřebírá vůči účastníkům akce žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele nebo organizátora než uvedená v těchto pravidlech.

Účastí v akci projevuje každý účastník svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

Úplné znění pravidel je také k dispozici na www.akce-bosch.cz